Archív

Dobšinského rozprávkový svet

Logo

obr

———————————————————————–

Motto: A čo je pravda?

Rozprávková víla, ktorá stále uniká… (Milan Rúfus)

     ————————————————————————–

 

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

 

Termín: november 2018 – marec 2019

 

Poslanie a cieľ súťaže: Viesť deti k hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, podnietiť ich k hľadaniu a objavom mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach. Vytvárať podmienky na tvorivý rast žiakov prostredníctvom činnosti zaujímavej pre ich vek.

 

Organizačné pokyny:

 

Vekové kategórie:  

I. kategória: 2. –  4. ročník základných škôl

II.  kategória: 5. – 6. ročník základných škôl, príma, sekunda gymnázií

III. kategória: 7. –  9. ročník základných škôl, tercia – kvinta gymnázií

 

Rozsah prác:

I. kategória – maximálne 3 strany, formát A4

II. a III. kategória: 3 – 5 strán, formát A4

 

Žiak si vyberie jednu z rozprávok a spracuje ju vo forme komiksu. Výtvarné spracovanie (technika) rozprávok je ľubovoľné, akceptované budú aj práce vytvorené s použitím PC (napr. grafického softvéru).

Do celoslovenskej súťaže postupujú 2 najlepšie práce z každej kategórie školského kola.

Rozprávky na spracovanie:

  • Tri citróny
  • Ženský vtip
  • Bača a šarkan

Priebeh súťaže:

Základné – triedne a školské kolá organizuje príslušná škola.

Celoslovenské kolo organizačne zabezpečuje ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Prihlášky a práce s osobnými údajmi o žiakoch do celoslovenského kola zasielajte na adresu Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, uzávierka súťaže je dňa    27. februára 2019.

 

Práce v celoslovenskom kole vyhodnotí odborná porota menovaná riaditeľom školy. Slávnostné vyhodnotenie prác sa uskutoční v  marci 2019 v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského zriadenej v budove Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Autori víťazných prác dostanú na slávnostné vyhodnotenie pozvánku.

 

Zabezpečenie súťaže:

Triedne, školské kolá súťaže organizuje každá škola sama.

             Celoslovenské kolo:

             Ceny (diplomy, vecné ceny) a občerstvenie zabezpečí organizátor súťaže.

             Cestovné, stravné súvisiace s účasťou v celoslovenskom kole hradí vysielajúca 

             organizácia, resp. účastník.         

 

Práce zostávajú majetkom organizátora súťaže, nevracajú sa.

 

Adresa:   Základná škola Pavla Dobšinského

                  Dobšinského 1744

                  979 01  Rimavská Sobota

                  č. tel.:  047/56 21 113, 047/56 34 954 (riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk)

 

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Oravcová (oravcova.mar@gmail.com)

Ukážky prác, fotogaléria z minuloročnej súťaže a propozície súťaže sú uverejnené na stránke školy: http://zspdobsinskeho.eu.sk/13972-2/

 

Údaje k práci (uveďte, prosím, na osobitný list):

Meno a priezvisko žiaka – autora textu

Meno a priezvisko žiaka – autora kresby

Trieda, škola

Kategória

Názov spracovanej rozprávky

 

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2018

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2017

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2016

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2015

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2014

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2013

Tvorba komiksov – Dobšinského rozprávkový svet 2012

 


TOPlist