Archív

Erasmus+

erasmustext Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus. Školské vzdelávanie Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy. Čo to zahŕňa? Príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na podporu profesijného rastu v zahraničí, ako:

  • Štruktúrované kurzy alebo školenia;
  • Výučbové pobyty;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie.

ZÍSKALI SME 40.980,- € Naša škola zareagovala na výzvu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu pre program Erasmus+, KA1 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, podala si projekt pod názvom Moderný učiteľ, prešla výberovým konaním a obdržala zmluvu na 40.980,- €. Financie sú určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú vzdelávať v 3 kurzoch: Metóda CLIL, Job shadowing, Kreativita na hodinách anglického jazyka. Uvedené kurzy budú uskutočnené prostredníctvom turnusov a 21 mobilít.   Prehľad:

   destinácia: Limerick / Dublin Málaga / Granada Londýn
Írsko Španielsko Anglicko
kurz: CLIL job shadowing Kreativita na ANJ
termín: letné prázdniny každý mesiac 1x pravdepodobne každý mesiac 1x
počet dní: 12 7 7
znalosť angličtiny: B1 B1 B2-C2
ukončenie kurzu: prezentácia prezentácia ???
počet účastníkov: 2 + 3 3 + 3 3 + 3 + 2 + 2 Spolu: 21
opis urzu: komplexné spoznanie metódy CLIL hospitácie na školách, diskusie s vedúcimi pracovníkmi, učiteľmi, odbornými zamestnancami vytváranie kreatívnych aktivít, nové metódy, diskusia s ostatnými účastníkmi

 

Job shadowing

Španielsko od  17. do 25.1.2015

Španielsko od  8. do 14.3.2015

Kreativita na ANJ

Anglicko 1

Anglicko 2

Anglicko 3

Anglicko 4

CLIL

Írsko

Írsko 2

Záverečná správa o realizácii projektu


TOPlist