Archív

Projekt Dopravná výchova

Jazdím bezpečne

Naša škola v tomto školskom roku bola úspešná projektom Jazdím bezpečne, ktorý sa realizuje vďaka Nadácii  Volkswagen Slovakia. Projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. stupňa.

Doprava je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a ak sa má dieťa výchovou a vzdelávaním pripraviť na život, znamená to, že škola je účinná, ak ho pripraví aj ako budúceho účastníka dopravného ruchu. Každoročne stúpa počet dopravných nehôd, ktoré často zasiahnu práve deti, pretože  nie sú dostatočne pripravené na všetky nástrahy cestnej premávky. Týmto projektom by sme chceli znížiť práve toto riziko.

V Rimavskej Sobote v minulosti veľmi úspešne fungovalo detské dopravné ihrisko, ktoré slúžilo všetkým deťom v okolí. Naši žiaci ho radi navštevovali a veľa užitočného sa tu naučili. Teraz, keď už dlhé roky nefunguje, silne cítime jeho absenciu. Preto sa naša škola rozhodla vybudovať dopravné ihrisko, ktoré by umožnilo žiakom získať základné vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy.

Náš projekt „Jazdím bezpečne“ sleduje cieľ naučiť deti efektívne využívať všetky pozitíva cestnej premávky, ale oboznámiť ich aj s jej rizikami, negatívnymi stránkami a snažiť sa o elimináciu ich možného dopadu. Chceme dosiahnuť, aby deti vlastnou skúsenosťou zistili, čo je v cestnej premávke ohľaduplné a morálne a naučiť ich správať sa na cestách v zmysle tejto morálnej zodpovednosti.

Na škole máme vypracovaný plán dopravnej výchovy, ktorý pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Učivo dopravnej výchovy je integrované do všetkých vyučovacích predmetov. Najväčší problém nám spôsobuje absencia bicyklov, na ktorých by sa žiaci učili správnu jazdu, údržbu a vybavenie, aby sa dostatočne pripravili na samostatný pohyb v cestnej premávke. Dúfame, že sa nám podarí zakoreniť u detí návyk, aké dôležité je dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke, starať sa o dobrý technický stav svojho dopravného prostriedku a používanie bezpečnostných prvkov – ochranná prilba, vesta a bezpečnostné prvky.

 

Aktivity v rámci projektu:

  • Beseda s členom dopravnej polície v rámci ročníkov. Výstupom bude kvíz z dopravnej výchovy pre každý ročník.
  • Minikurz prvej pomoci – kde sa žiaci naučia ako správne  v krízových situáciách.
  • Vzorný cyklista – žiaci sa naučia  čo tvorí povinné vybavenie bicykla a starať sa o jeho dobrý technický stav
  • Viem jazdiť bezpečne – žiaci sa naučia správnu techniku jazdy na bicykli
  • Vidieť a byť videný – zážitkovou formou skúšať vplyv reflexných prvkov na bezpečnosť cestnej premávky
  • Veľká dopravná súťaž – žiaci preukážu svoje vedomosti a zručnosti ktoré získali vďaka projektu
  • Bicyklom do prírody – žiaci spoznajú novú cyklotrasu v našom regióne ( Rimavská  Sobota – Veľké Teriakovce)

Projekt Jazdím bezpečne je financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia a z vlastných zdrojov, ktoré tvoria: výťažok z veľkonočnej burzy a dobrovoľné príspevky od rodičov, za ktoré sa im chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať.    

 

 


TOPlist