Archív

Školský klub detí

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je súčasťou ZŠ  Pavla Dobšinského v Rim. Sobote. ŠKD sa nachádza v účelovej budove na druhom poschodí  nad jedálňou. ŠKD tvorí 6 oddelení s netradičnými názvami –Oddelenie Motýlikov, Žabiek, Macíkov, Mačiatok, Sovičiek, Smajlíkov.

V jednotlivých oddeleniach sú žiaci z rôznych tried a ročníkov. Poskytuje poldennú starostlivosť hlavne deťom na prvom stupni.

Vychovávateľky pri uplatňovaní a rozvíjaní výchovno-vzdelávacej činnosti prihliadajú aj na to, že dieťa trávi v ŠKD svoj čas po vyučovaní, chce si predovšetkým odpočinúť, zbaviť sa únavy z vyučovania, zaoberať sa so svojimi záujmami.

skd160

Činnosť ŠKD je zameraná na:

 • Pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného a relaxačného charakteru
 • Rozvoj fyzického a duševného zdravia detí
 • Záujmovú činnosť
 • Vzdelávaciu činnosť

Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť 

Tieto činnosti pomáhajú odstraňovať únavu žiakov z vyučovania, kompenzovať ich jednostranné zaťaženie školskou činnosťou.

Záujmová činnosť rozvíja celú osobnosť dieťaťa  vo všetkých smeroch. Prispieva k rozvoju telesnej, pracovnej, mravnej i estetickej výchovy. Pomáha formovať spoločenské a občianske vedomie, názory, presvedčenie žiakov, ovplyvňuje motívy správania a konania, pomáha žiakom pri utváraní predstáv o životných ašpiráciach, vzoroch a ideáloch a o to nám predsa vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube ide. Záujmová činnosť tvorí základnú a hlavnú náplň voľného času žiakov a hlavný obsah výchovy mimo vyučovania v ŠKD.

Príprava na vyučovanie a vzdelávacia činnosť

Príprava na vyučovanie vyslovene súvisí so základnou povinnosťou žiaka.

Počas vypracúvania úloh vychovávateľka sleduje žiakov, podnecuje ich k samostatnosti a poskytuje im individuálnu pomoc. Na utvrdenie  učiva sa využívajú didaktické hry, ktoré poskytujú žiakom príležitosť odhaľovať a premyslieť si nové vzťahy a riešiť problémové situácie.

 

REŽIM  DŇA V ŠKD

Tlačivá:

 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD.pdf
 2. Zápisný lístok.pdf
 3. Informovaný súhlas.pdf
 4. Rozhodnutie.pdf
 5. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa.pdf
 6. Súhlas o odhlásení dieťaťa.pdf
 7. Neprijatie dieťaťa.pdf
 8. Žiadosť o zníženie príspevkov.pdf
 9. Výzva na zaplatenie, upomienka č. 1.pdf
 10. Výzva na zaplatenie, upomienka č. 2.pdf
 11. Vyradenie dieťaťa.pdf

 


TOPlist