Archív

Špeciálny pedagóg

Vitajte na stránke špeciálneho pedagóga našej školy

Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg Mgr. Gabriela Szabová   

Miestnosť: III.pavilón 1.poschodie miestnosť č. 88

 Náplň práce špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

1. Práca so žiakmi

Poskytovať a praktizovať individuálne špeciálno – pedagogické cvičenie v procese reedukácie zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, správania a pozornosti. Poskytovanie špeciálno – pedagogických služieb  začleneným žiakom a žiakom  so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími  potrebami.

2. Spolupráca s učiteľmi

Spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre individuálne začleneného žiaka. Konzultovať s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka. Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Poskytovanie konzultácií, odborných poradenských služieb a metodickej pomoci pedagógom.

3. Spolupráca s rodičmi

Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom v nadväznosti na individuálny výchovno- vzdelávací  program vzdelávania dieťaťa. Výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

Sprostredkovávanie informácií a styk s poradenskými zariadeniami. Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva (CŠPP).

                                                                            KONZULTÁCIE RODIČIA PO DOHODE

 
 
 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Gabriela Szabová     

Kontakt: 047/56 21 113, ssp@zspdobsinskeho.eu.sk

 


TOPlist