Archív

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  PaedDr. Lucia Hrončeková   

Email:      vychovnyporadca@zspdobsinskeho.eu.sk                                           

Telefón:   047/5621113

Konzultačné hodiny:  každý utorok  07.30 – 14.30

 

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

 Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

 • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
 • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
 • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Adresa: Hviezdoslavova 441/10

979 01 Rimavská Sobota

Telefón: +421 (0) 47 56 23 543

Mobil: +421 (0) 940 764 782

E-mail: sekretariat@ppprs.sk

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/ www.stredneskoly.eu
www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk
www.svsmi.sk
www.kamnaskolu.sk
www.cvtisr.sk

 

Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2018 / 2019

 

Do 01. 02. 2019   Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na študijné a učebné odbory, ktoré  vyžadujú  overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 20. 02. 2019          Zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na  študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28. 02. 2019          ZŠ odošle prihlášky na SŠ – na učebné a študijné odbory, ktoré  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu   – vrátane 8 ročných gymnázií – športových

03.04. 2019               Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov – Testovanie 9

03.03. -12. 04. 2019   Talentové skúšky na stredné školy

Do 31. 03. 2019          SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.

16.04. 2019                Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov náhradný termín

Do 10. 04. 2019          Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  štúdium na študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.

Do 20. 04. 2019          Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.

                                           1.kolo prijímacích skúšok pre žiakov 5. a 9. ročníka

                                           2.termín: 13. 05. 2019

                                           3.termín: 16. 05. 2019

Od 22. 05. 2019 ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

Od 23. 05. 2019          Odvolacie konanie po 1. kole PS

Do 06. 06. 2019          SŠ zverejnia konanie 2. kola PS

18.06. 2019                2. kolo prijímacích skúšok (pre neprijatých žiakov)

Od 25. 06. 2019          Odvolacie konanie po 2. kole PS

 

Informácie pre rodičov deviatakov

 

Žiaci si môžu podať 2 prihlášky na tie SŠ, na ktorých sa overujú talentové predpoklady (športové, umelecké, bilingválne gymnáziá atď). Rovnako si môžu podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie talentových predpokladov.

Stredné školy zverejňujú v kritériá na prijatie žiakov na svojich internetových stránkach. Žiaci dostávajú body na skúške napríklad za úspechy, ktoré dosiahli v olympiádach, alebo vo vedomostných súťažiach. Vtedy je potrebné  ku každej prihláške priložiť diplomy, prípadne výsledkové listiny.

Úlohou rodičov je skontrolovať a svojim podpisom potvrdiť správnosť údajov na prihláške (rodné číslo, adresa, mailový prípadne telefonický kontakt, názov a adresa školy, študijný, resp. učebný odbor, známky) Potrebné je dať prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpisuje ju aj žiak, ktorý sa na príslušnú školu hlási.

Pri zápise na SŠ (po prijatí žiaka) je potrebné doniesť Zápisný lístok. Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca žiaka. Ak sa zápisu na strednej škole nezúčastníte, žiak bude vyškrtnutý z evidencie a uvoľní miesto ďalšiemu v poradí. Zápisný lístok dostane žiak len jeden a opäť ho vydáva základná škola. Zápisný lístok môžete presunúť z jednej strednej školy na druhú.

Prihlášky na štúdium vypisuje výchovná poradkyňa.

Prihlášky v určenom termíne posiela na SŠ základná škola.


TOPlist