Archív

Zriaďovacia listina

Okresný úrad v Rimavskej Sobote

 

Č.j.:2001/26359-00073 Rimavská Sobota, 31.12.2001

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA

 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote v zmysle §13 ods.4 písm.e/ zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na ust. § 5 ods.1 zák. SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i zák. č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov po prerokovaní s príslušným orgánom miestnej samosprávy

 

z r i a ď u j e

 

Základnú školu P.Dobšinského Rimavská Sobota

 

ako školu s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.1.2002.

 

Škola sídli v Rimavskej Sobote, na Ulici P.Dobšinského s.č. 1744.

Základná škola P.Dobšinského v Rimavskej Sobote, ako plneorganizovaná škola s ročníkmi 1.-9., je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Oresného úradu, odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry v Rimavskej Sobote. Je napojená na rozpočet zriaďovateľa. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

Dôvodom zriadenia základnej školy ako právnickej osoby je vytváranie podmienok tvorivého a iniciatívneho prístupu školy v oblasti efektívnejšieho riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj racionálne využívanie finančných prostriedkov a tým aj zvýšená starostlivosť o údržbu a majetok školy.

Základná škola poskytuje základné vzdelanie v teritóriu pôsobnosti zriaďovateľa podľa vyhl. MŠ SR 143/1984 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov. Zabezpečuje rozumovú výchovu v súlade so zásadami vlastenectva, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu, umožňuje aj náboženskú výchovu.

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva na návrh rady školy v zmysle zák.č. 301/1999 Z.z. prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote. Riaditeľa zastupuje ním určený zástupca. Riaditeľ riadi činnosť školy a školského klubu detí.

Majetkom školy, s ktorým má škola právo hospodáriť, je stav podľa inventarizácie k 30.11.2001 s ďalšími určeniami v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zmien a doplnkov.

Na pracovno-právne vzťahy zamestnancov školy sa vzťahuje ustanovenie § 250 Zákonníka práce o prechode práv a povinností.

Základná škola P.Dobšinského v Rimavskej Sobote ako právnická osoba sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Ďalšie podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách organizácie základnej školy a jej vzťahoch k zriaďovateľovi upravuje štatút, ktorý po schválení vedúcim odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry vydá riaditeľ školy do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zriaďovacej listiny.

 

Touto zriaďovacou listinou sa ruší platnosť zriaďovacej listiny č. 97/00555 zo dňa 25.7.1996.

 

Ing. Zoltán B o r o s

prednosta okresného úradu

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

 

Rimavská Sobota, 01.02.2008

Číslo: 632/2904/2008

DODATOK č.1

DODATOK č.2

DODATOK č.3

K ZRIAĎOVACEJ LISTINE

 

číslo: 2001/26359-00073 zo dňa 31.12.2001 vydanej Okresným úradom v Rimavskej Sobote, v znení dodatku zo dňa 01.07.2002, spisové číslo 8, v znení č. 1951/4323/2007 zo dňa 09.02.2007, ktorou bola zriadená

Základná škola Pavla Dobšinského

P.Dobšinského 1744

Rimavská Sobota

 

Za účelom zosúladenia skutkového stavu s platnou legislatívou podľa zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zriaďovacia listina dopĺňa takto:

 

Vymedzenie majetku:

 

Majetkom organizácie, s ktorým má právo hospodáriť, je majetok zverený do správy podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Účtovná hodnota majetku ku dňu 01.01.2008  – 33 303 175,49 Sk

z toho:

– Dlhodobý hnuteľný majetok – 27 383 566,47 Sk

– Drobný hmotný majetok a učebné pomôcky – 5 919 609,02 Sk

 

MUDr. Štefan Cifruš, MPH

primátor mesta


TOPlist