Archív

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo základnej školy Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, 979 01 Rimavská Sobota

oznamuje,

že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020

sa zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

uskutoční od 15. – 24. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa

 

1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára TU.

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

V kolónke jazyk si zákonný zástupca vyberie z možností: anglický, nemecký alebo ruský.

O termíne overenia údajov poskytnutých zákonným zástupcom – 2 týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás budeme informovať.

 

2. Formou stiahnutia si zápisného lístka TU.

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

Vyplnený zápisný lístok zašle zákonný zástupca na mailovú adresu: zastupkyna.1st@zspdobsinskeho.eu.sk resp. na vyššie uvedenú adresu školy poštou.

O termíne overenia údajov poskytnutých zákonným zástupcom – 2 týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Vás budeme informovať.

 

3. Zákonný zástupca, ktorý nemá možnosť vyplnenia online formulára a Vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám, bude môcť zápisný lístok vyplniť fyzicky v priestoroch školy za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, hygienické rukavice a vlastné písacie potreby) v dňoch:

15. apríla 2020 v čase od 9.00 do 11.00 alebo 16. apríla 2020 v čase od 14.30 do 16.30.

Na overenie údajov je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť zápisný lístok jednou z uvedených foriem a uvedenú kolónku o odklade v zápisnom lístku označiť.

Povinné súčasti – žiadosť, odporúčanie lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

pozn.: Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľkou školy náhradný termín, ktorý sa uskutoční najneskôr do 30.04.2020 (§ 20  ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Ing. Erika Demková, riaditeľka školy


TOPlist